Klantenservice 7 dagen per week van 8.00 - 21.00 : Bel: +31 (0)75 772 8876

Klantenservice 7 dagen per week van 8.00 - 21.00 : Bel: +31 (0)75 772 8876

  • Start
  • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2018

Algemene Voorwaarden
TOEPASSELIJKHEID
Artikel 1
lid 1
Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op alle door Golfacademie Nederland voor een cliënt te organiseren of georganiseerde activiteiten en/of evenementen en beslaan 8 artikelen. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van Golfacademie Nederland 
lid 2
Onder een activiteit of evenement wordt onder meer verstaan clinics, competities, wedstrijden, golfdagen, gvb-cursussen, groepslessen en individuele golflessen.
lid 3
Onder cliënt wordt verstaan de wederpartij van Golfacademie Nederland 
lid 4
De algemene voorwaarden zijn van toepassing tijdens het gehele (communicatie) traject dat aan het sluiten van een overeenkomst vooraf gaat en het traject na het sluiten van de overeenkomst tot na afronding van de overeengekomen activiteit of evenement. De algemene voorwaarden hebben daarbij betrekking op de diensten en werkzaamheden die door Golfacademie Nederland  zijn verleend respectievelijk worden verricht.

HET TOT STAND KOMEN VAN EEN OVEREENKOMST
Artikel 2
Offerte
lid 1
Een ieder kan geheel vrijblijvend aan Golfacademie Nederland  een offerte vragen met betrekking tot de mogelijkheden om een door cliënt nader omschreven activiteit of evenement te organiseren of deel te nemen aan een reeds georganiseerd of aangeboden activiteit of evenement.
lid 2
In een offerte staat onder meer een beschrijving van de activiteit of evenement, de contactpersoon van Golfacademie Nederland , de contactpersoon van de cliënt, tegen welke prijs Golfacademie Nederland  het door de cliënt gewenste activiteit of evenement kan organiseren en indien reeds bekend, de datum of data.
lid 3
Een offerte is voor Golfacademie Nederland  bindend voor een termijn van één maand. De genoemde datum of data waarop het evenement gepland is, is geheel vrijblijvend voor Golfacademie Nederland .

Artikel 3
Boeking
lid 1
Een cliënt kan een offerte omzetten in een definitieve reservering door per mail zijn/ haar aanmelding te bevestigen voor de cursus en/of door het toezenden van zijn/ haar persoonsgegevens. Hiermee gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.
Bij een GVB-cursus betreft dit eveneens een definitieve bevestiging voor het lidmaatschap van United Golfclub zoals genoemd op de website of in de toegestuurde offerte.
Voor de registratie en lidmaatschap bij United Golfclub zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Algemene Voorwaarden United Golfclub.

Ook eenzijdige aanmeldingen via de website of email, gelden als definitieve reservering. Hierdoor verleent de cliënt definitief een opdracht tot deelname aan een reeds georganiseerde activiteit of het organiseren van een evenement.
lid 2
Door de boeking is een overeenkomst tot stand gekomen.
lid 3
Een aldus tot stand gekomen boeking is bindend voor beide partijen en behoeft niet meer schriftelijk aan cliënt te worden bevestigd.
lid 4
Golfacademie Nederland  kan bij een tot stand gekomen boeking een (aan-)betaling vragen van 30% van de geschatte factuur waarde. Deze betaling dient binnen 8 dagen plaats te vinden.

Artikel 4
Aantal deelnemers
lid 1
Voorafgaand aan het evenement kan de cliënt het aantal deelnemers aanpassen. Afwijking – ten opzichte van de boeking – in het aantal deelnemers naar boven wordt op de factuur aangepast. Indien de factuur reeds in verzonden, volgt een aanvullende factuur waarop dezelfde voorwaarden van toepassing zijn.
Bij afwijking – ten opzichte van de boeking – naar beneden zal maximaal 10% van het bij de boeking overeengekomen aantal deelnemers op de factuur in mindering worden gebracht, indien de afwijking tot vier weken voor het evenement wordt doorgegeven.

Artikel 5
Na bevestiging van het evenement door de cliënt, ontvangt de cliënt de factuur. Aanbetaling van 30 % van het factuurbedrag dient te geschieden bij ontvangst van de factuur. Het restant dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het evenement te zijn voldaan.Bij bevestigingen minder dan 14 dagen voor aanvang dient de factuur direct in zijn geheel te worden voldaan. Deelbetalingen door verschillende deelnemers aan het evenement zijn niet mogelijk.
lid 2
De cliënt is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de met Golfacademie Nederland  overeengekomen prijs. Compensatie in de vorm van het willen inbrengen van (bedrijfs-) lidmaatschappen, greenfees of tienrittenkaarten is derhalve niet mogelijk.
lid 3
Indien er tussentijdse kostprijsverhogende of verlagende wijzigingen optreden is Golfacademie Nederland  gerechtigd deze aan de cliënt door te berekenen tot een maximum van 10%. Verandering in BTW tarief wordt aan de cliënt volledig doorberekend (100%).
Lid 4
Opdrachtgever is verplicht alle facturen zonder korting of verrekening binnen zeven dagen na factuurdatum te betalen, door storting op een door opdrachtnemer aangegeven rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Lid 5
Indien facturen niet binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn worden betaald, is opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.
Lid 6 Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is opdrachtnemer alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand met een minimum van € 7,50 exclusief BTW, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
Lid 7
Alle door opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met opdrachtgever, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten vast te stellen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, de gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door opdrachtnemer ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.

ANNULERINGEN
Artikel 6
Annulering door cliënt
lid 1

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook. 

Het is voor de cliënt mogelijk een geboekt evenement (golfles, golfclinic, themalessen, masterclasses, eendaagse GVB cursus) te annuleren. Een annulering dient altijd te gebeuren per email, waarbij u een bevestiging van uw annulering, per email aan u verzonden door Golfacademie Nederland, als bewijs dient te bewaren.

lid2 

Indien annulering plaatsvindt méér dan vier weken voor de (aanvang)datum van het evenement, zijn er twee mogelijkheden:

1.In onderling overleg wordt een nieuwe datum / data voor het evenement vastgesteld;
2.Het evenement (golfles, golfclinic, themalessen, masterclasses, eendaagse GVB cursus) wordt definitief geannuleerd, de cliënt is € 50 pp annuleringskosten verschuldigd.
lid 3
Indien de annulering plaatsvindt tussen de vier weken en 2 weken voor de (aanvangs)datum van het evenement, is de cliënt 25% van de verwachte factuurprijs verschuldigd.
Wanneer een nieuwe datum wordt vastgesteld, is de cliënt 15% van de verwachte factuurprijs verschuldigd.
lid 4
Indien de annulering binnen 2 weken en 1 week voor de (aanvangs-)datum van het evenement plaatsvindt, is 50% van het factuurbedrag verschuldigd.
lid 5
Indien de annulering binnen één week voor de (aanvangs-)datum van het evenement plaatsvindt, is 90% van het factuurbedrag verschuldigd.
Lid 6
Indien de annulering binnen 48 uur voor de (aanvangs-)datum van het evenement plaatsvindt, is 100% van het factuurbedrag verschuldigd.
Lid 7
Bij 2-daagse GVB-cursussen gelden de algemene voorwaarden van de GolflesNederland.nl

Artikel 7
Annulering door Golfacademie Nederland 
lid 1
Golfacademie Nederland is in geval van overmacht gerechtigd het evenement te annuleren. In overleg met de cliënt zal een nieuwe datum of zullen nieuwe data voor het evenement worden vastgesteld. Het eventueel reeds door cliënt (aan)betaalde bedrag zal gebruikt worden als aanbetaling van het evenement op de alternatieve datum/data.
lid 2
Golfacademie Nederland  is niet aansprakelijk voor de kosten door cliënt of derden gemaakt die samenhangen met deze annulering.
lid 3
Onder overmacht wordt mede verstaan:
-slechte conditie/ niet bespeelbaar zijn van de golfbaan en/ of materieel t.g.v. uitzonderlijke weersomstandigheden;
-natuurrampen als overstromingen, aardbevingen of storm;
-afmeldingen waardoorhet minimum deelnemers voor het event niet (meer) wordt behaald
-plotselinge ziekte van niet tijdig vervangbaar personeel, zoals bijvoorbeeld golfprofessionals.


Artikel 8
De cliënt gaat stilzwijgend akkoord met het ontvangen van een digitale factuur van zijn afgenomen diensten. Het staat hem/ haar elk moment vrij een schriftelijk exemplaar op te vragem. Dit zal kostenloos worden verzonden.

Artikel 9
lid 1
De garantie behorende bij de 2-daagse en 6-weekse GVB cursus, betreft gegarandeerde baanpermissie op de aangesloten golfbanen. Dit betreft golfbanen waar de 2-daagse GVB cursussen gegeven worden.
lid 2 

De garantie behorende bij de versnelde 1-daagse prive GVB cursus, betreft het gegarandeerd behalen van het GVB voor het geboden cursustarief, inclusief (indien van toepassing) gratis theorie herexamens en/ of het opnieuw lopen van de Qualifying kaart(en) voor het handicap 54.

Na een eendaagse prive cursus heeft de klant gegarandeerd GVB-toegang tot 20 grote golfbanen in Nederland waar hij zelftstandig kan spelen om zijn/ haar handicap verder te verlagen.

Artikel 10

lid 1
Golfacademie Nederland  is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een ondergeschikte van Golfacademie Nederland  of een derde.
lid 2
De cliënt is aansprakelijk voor elke vorm van schade veroorzaakt door hem/haar of een deelnemer van het evenement.

Afdrukken E-mailadres

Golfacademie Nederland

Je kunt snel en voordelig je GVB/ golfvaardigheidsbewijs met hcp 54 halen bij Golfacademie Nederland. Voor de weekend GVB cursus reserveer je direct online een plaats. Voor de GVB in 1 dag vraag je eenvoudig een offerte aan.

Contact

Klantenservice:
+31 (0)75 772 8876
Eric Verhoeven:
+31 (0)6 502 46 089

Contactformulier

Links

 facebook.png  twitter.png  linkedin.png